สมาชิกHome รอบรู้การงานอาชีพ สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒


สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒

Popular
AddThis Social Bookmark Button

โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้ประชากรคนไทยมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสามารถพึ่งตนเองได้ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแม่งานหลักได้เห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้ศึกษาเรียนรู้ มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า และรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เกิดองค์ความรู้ โดยการได้ลงมือเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุน ส่งเสริม ของสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลให้นักเรียน ครอบครัวนักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในระหว่างเรียน เห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในอันที่จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

             นายญาณกวี แก้ววงศ์ เลขานุการโครงการ และคณะกรรมการโครงการ

จุดเด่นของสถานศึกษา

            โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๓๖ , ๒๕๔๐ , ๒๕๔๔ , ๒๕๕๐

            โรงเรียนในฝัน ( ต้นแบบโรงเรียนในฝัน )

            จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

                        -เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                        -ส่งเสริมด้านกีฬาและดนตรี

                        -เน้นสื่อทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

                        -พัฒนานักเรียนโดยระบบดูแลนักเรียน

                        -เน้นกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

              โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒

                        -จัดทำโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

กิจกรรมเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑. สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่าแพผดุงวิทย์

๒. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

๓. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปลูกพืช

๔. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง

๕. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปศุสัตว์

๖. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำปุ๋ย

๗. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการผลผลิต

๘. โครงการร่วมคุณธรรมนำความรู้

๙. เศรษฐกิจพอเพียงกับการฝึกงานอาชีพ

๑๐. เศรษฐกิจพอเพียงกับชีววิถีชุมชน

๑๑. เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้ประจำฐานกิจกรรม

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. โรงเรียนได้สานต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของปีการศึกษาที่ผ่านมา

๒. โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมและการบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้ต่างๆ

๓. นักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสุขกับการทำงาน และมีน้ำใจช่วยเหลือกัน

๔. นักเรียนได้เรียนรู้หลักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในวิถีการดำรงชีวิต และการมีรายได้ในระหว่างเรียน

๕. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสด สะอาด และปราศจากสารพิษตกค้าง นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง และครอบครัว

๖. นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนและยาเสพติดที่ให้โทษ

๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ให้เยาวชน / นักเรียน / ครู / และผู้ปกครองประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และขจัดปัญหา สิ่งแวดล้อมในทางลบที่เกิดขึ้น

๘. โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

๙. โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้119
mod_vvisit_counterเมื่อวาน436
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1428
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2774
mod_vvisit_counterเดือนนี้8550
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1687622
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ