เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รอบรู้การงานอาชีพ สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒

Popular
AddThis Social Bookmark Button

โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

?????????????ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้ประชากรคนไทยมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสามารถพึ่งตนเองได้ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแม่งานหลักได้เห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้ศึกษาเรียนรู้ มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า และรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เกิดองค์ความรู้ โดยการได้ลงมือเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุน ส่งเสริม ของสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลให้นักเรียน ครอบครัวนักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในระหว่างเรียน เห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในอันที่จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

??????????? ?นายญาณกวี แก้ววงศ์ เลขานุการโครงการ และคณะกรรมการโครงการ

จุดเด่นของสถานศึกษา

??????????? โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๓๖ , ๒๕๔๐ , ๒๕๔๔ , ๒๕๕๐

??????????? โรงเรียนในฝัน ( ต้นแบบโรงเรียนในฝัน )

??????????? จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

??????????????????????? -เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

?????????????????????? ?-ส่งเสริมด้านกีฬาและดนตรี

?????????????????????? ?-เน้นสื่อทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

????????????????????????-พัฒนานักเรียนโดยระบบดูแลนักเรียน

??????????????????????? -เน้นกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

????????????? โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒

??????????????????????? -จัดทำโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

กิจกรรมเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑. สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่าแพผดุงวิทย์

๒. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

๓. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปลูกพืช

๔. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง

๕. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปศุสัตว์

๖. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำปุ๋ย

๗. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการผลผลิต

๘. โครงการร่วมคุณธรรมนำความรู้

๙. เศรษฐกิจพอเพียงกับการฝึกงานอาชีพ

๑๐. เศรษฐกิจพอเพียงกับชีววิถีชุมชน

๑๑. เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้ประจำฐานกิจกรรม

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. โรงเรียนได้สานต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของปีการศึกษาที่ผ่านมา

๒. โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมและการบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้ต่างๆ

๓. นักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสุขกับการทำงาน และมีน้ำใจช่วยเหลือกัน

๔. นักเรียนได้เรียนรู้หลักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในวิถีการดำรงชีวิต และการมีรายได้ในระหว่างเรียน

๕. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสด สะอาด และปราศจากสารพิษตกค้าง นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง และครอบครัว

๖. นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนและยาเสพติดที่ให้โทษ

๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ให้เยาวชน / นักเรียน / ครู / และผู้ปกครองประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และขจัดปัญหา สิ่งแวดล้อมในทางลบที่เกิดขึ้น

๘. โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

๙. โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้77
mod_vvisit_counterเมื่อวาน386
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1842
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2768
mod_vvisit_counterเดือนนี้12194
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1910193
เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ