เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รอบรั้วแนะแนว รับสมัครนักเรียนทุนภูมิทายาท ม.1 และ ม.4

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

รับสมัครนักเรียนทุนภูมิทายาท ม.1 และ ม.4

Popular
AddThis Social Bookmark Button

ทุนการศึกษาภูมิทายาท? ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์?

??????? โรงเรียนท่าแพผดุวิทย์ ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษา? ?ทุนการศึกษาภูมิทายาท? ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

.นักเรียนทุนกลุ่ม ๑? ทุนการศึกษาที่ให้ครั้งเดียว สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ?๒ -๓?? จำนวน? ๔ ?ทุน ๆ ละ? ๕,๐๐๐? บาท??? ( ห้าพันบาทถ้วน )

๒. นักเรียนทุนกลุ่ม ๒?? ทุนการศึกษาต่อเนื่อง? ๓ ปี? สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียน

ท่าแพผดุงวิทย์? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ?จำนวน?? ๘ ??ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐? บาท / ปี ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

. นักเรียนทุนกลุ่ม ๓? ทุนการศึกษาต่อเนื่อง? ๓ ปี? ?สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียน

ท่าแพผดุงวิทย์? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ?จำนวน?? ๕ ??ทุน ๆ ละ? ๒๐,๐๐๐? บาท / ปี ?( สองหมื่นบาทถ้วน )

?

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับ ทุนการศึกษาภูมิทายาท? ปีการศึกษา ๒๕๕๕?

.นักเรียนทุนกลุ่ม ๑? ??

๑.๑ เป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๑.๒ ?เรียนดีและฐานะยากจน?

?๑.๓ ความประพฤติเรียบร้อย

?๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๒. นักเรียนทุนกลุ่ม ๒??

??????????????? ๒.๑ เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑? ปีการศึกษา ๒๕๕๕?

๒.๒ ?เรียนดีและฐานะยากจน?

?๒.๓ ความประพฤติเรียบร้อย

?๒.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓. นักเรียนทุนกลุ่ม ๓?

??????????????? ๓.๑ เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔? ปีการศึกษา ๒๕๕๕?

๓.๒ ?เรียนดีและฐานะยากจน?

๓.๓ ความประพฤติเรียบร้อย

๓.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

??

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา?

  1. ใบรับรองผลการเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร ของผู้ขอรับทุน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง

รายละเอียดการรับสมัครทุนภูมิทายาท? ปีการศึกษา ๒๕๕๕?

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์?? จังหวัดสตูล?

?

วัน เดือน ปี

การปฏิบัติ

เวลา

สถานที่

๑๖ ? ๑๗?

มี.ค. ๕๕

?

รับสมัคร

๐๘.๓๐ ? ๑๖.๐๐

ห้องแนะแนว อาคาร 1

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์?

๑๙? ?มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก? ป.๖

?

?

๐๙.๐๐ ? ๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร? ๑

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์?

๒๐? ?มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก? ม.๓

?

?

๐๙.๐๐ ? ๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร? ๑

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์?

๒๒? มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ?ป.๖?

?

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

๒๓? มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.๓

?

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

๒? เม.ย. ๕๕

นักเรียนทุนภูมิทายาทรายงานตัว/มอบตัว/ปฐมนิเทศ

๐๙ .๐๐ - ๑๒ .๐๐ น.

ห้องโสตทัศนศึกษา

?

หมายเหตุ???? เนื้อหารายวิชาที่สอบ

??????????????????????? ๑. ?คณิตศาสตร์

??????????????????????? ๒.? วิทยาศาสตร์

??????????????????????? ๓. ?ภาษาอังกฤษ

??????????????????????? ๔.? ภาษาไทย

??????????????????????? ๕.? สังคมศึกษา?

?

ปฏิทินการรับสมัครทุนภูมิทายาท? ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์?? จังหวัดสตูล

?

วัน เดือน ปี

การปฏิบัติ

เวลา

สถานที่

๑๖ ? ๑๗?

มี.ค. ๕๕

?

รับสมัคร

๐๘.๓๐ ? ๑๖.๐๐

ห้องแนะแนว อาคาร 1

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์?

๑๙? ?มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก? ป.๖

?

?

๐๙.๐๐ ? ๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร?

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์?

๒๐? ?มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก? ม.๓

?

?

๐๙.๐๐ ? ๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร?

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์?

๒๒? มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ?ป.๖?

?

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

๒๓? มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.๓

?

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

? เม.ย. ๕๕

นักเรียนทุนภูมิทายาทรายงานตัว/มอบตัว/ปฐมนิเทศ

๐๙ .๐๐ - ๑๒ .๐๐ น.

ห้องโสตทัศนศึกษา

?

หมายเหตุ???? เนื้อหารายวิชาที่สอบ

??????????????????????? . ?คณิตศาสตร์

??????????????????????? .? วิทยาศาสตร์

??????????????????????? . ?ภาษาอังกฤษ

??????????????????????? .? ภาษาไทย

???????????????????????? .? สังคมศึกษา

?

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 16:24 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

บทความแนะนำ

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวาน282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้55
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3561
mod_vvisit_counterเดือนนี้13968
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1911967
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ