เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รอบรั้วแนะแนว ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555

AddThis Social Bookmark Button

?

ประกาศโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

เรื่อง? การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------

??????????????? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน? เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน? สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน? ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ?จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555? ดังนี้

1.พื้นที่บริการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

??????????????? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ?อำเภอท่าแพ ?จังหวัดสตูล

2.ประเภทจำนวนนักเรียน

??????????????? 2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

??????????????????????????????? รับนักเรียน? 4? ห้องเรียน?? จำนวน 160? คน

??????????????? 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

??????????????????????????????? รับนักเรียน? 3? ห้องเรียน ??จำนวน 120? คน

??????????????????????????????? 2.2.1?? แผนการเรียนวิทย์ -? คณิต???????? จำนวน???? 80?? คน

??????????????????????????????? 2.2.2?? แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป???????? จำนวน??? 40?? คน

3.คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

??????????????? 3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.1.1? คุณสมบัติ

?????????????????????? (1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6? ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า? ?หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6? ปีการศึกษา 2554

???????????????? ??????(2)? ?เป็นโสด? ไม่จำกัดอายุ

????????????????????? ?(3)? ?มีความประพฤติเรียบร้อย

???????????????????? ?3.1.2? หลักฐานการสมัคร

??????????????????????? (1)? ใบสมัครโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? ?พร้อมติดรูปถ่าย

??????????????????????? (2)? สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร? จำนวน? 1? ฉบับ

????????????????? ??????(3)? หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

??????????????????????????????? (4)? ใบรับรองความประพฤติ

?? ???????????? ???3.2? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

????????????????????? 3.2.1?? คุณสมบัติ

???????????????? ???????(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 3? ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ??หรือ? กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3? ปีการศึกษา 2554

????????????????????? ??(2)? เป็นโสด? ไม่จำกัดอายุ

?????????????????????? ??(3)? มีความประพฤติเรียบร้อย

?????? ???????? ?????????3.2.2? หลักฐานการสมัคร

??????????????????????? (1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????

?? ??????????????????????????? (2)? สำเนาทะเบียนบ้าน? พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร???????????????????

?? ??????????? ????????????(3)? หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

??????????????????????????????????????????????? (4)? ใบรับรองความประพฤติ??????????

???????????? 4.? กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว

????????????????? 4.1?? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

???????????????? 4.1.1? นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  • ? รับสมัคร ????????????? ระหว่างวันที่? 30? เมษายน? -? 3? พฤษภาคม? พ.ศ. 2555

??????????????????????????????????????????????? ??????????????? เวลา 08.30 ? 16.30 น.? ณ ?ห้องโสตฯ?? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

  • ? สอบจัดชั้นเรียน วันที่ 6 ?พฤษภาคม?? 2555? ?เวลา 09.00 -16.30 น.
  • ? ประกาศผลและรายงานตัว? วันที่ 11? พฤษภาคม 2555? ??เวลา? 09.00 น ? 16.30 น ??
  • ? ?มอบตัว??????? ?วันที่ 13 พฤษภาคม 2555? ?เวลา 09.00 -16.30 น.

??????????????? 4.2?? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

?????????????????????? 4.2.1?? นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3?? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

?? ??????????????????แจ้งความประสงค์เรียนโรงเรียนเดิม วันที่? 20?? มีนาคม??? 2555??

?????????????????????? 4.2.2?? นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วไป

  • ? รับสมัคร?? วันที่? 30 เมษายน ? 3 พฤษภาคม? 2555 เวลา? 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้น

????????????????????????????????? วันหยุดราชการ

?? สอบจัดแผนการเรียน? ??

???????????????????????????????? ????วันที่? 6 ?พฤษภาคม 2555? เวลา?? 09.00-16.30 น.??? (เฉพาะนักเรียนที่เลือกแผน

????? ???????????????????????????????การเรียนวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์ เท่านั้น )

  • ? ประกาศผลการจัดชั้นเรียนและรายงานตัว??? วันที่ 11? พฤษภาคม 2555?

?เวลา? 09.00 น ? 16.30 น ??

  • ? มอบตัว?????? วันที่ 13 พฤษภาคม 2555? ?เวลา 09.00 -16.30 น.

???????? ?5. ราย วิชาที่ใช้สอบ?

v ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551????????????

????????????? ???????????? ?(เนื้อหา ช่วงชั้นที่ 2)

??????????? ??????????????????????????????? 1. วิชาคณิตศาสตร์ ??

??????????????????????????????????????????????? 2. วิชาวิทยาศาสตร์? ?

??????????????????????????????????????????????? 3. วิชาภาษาไทย? ??

??????????????????????????????????????????????? 4. วิชาภาษาอังกฤษ???

??????????????????????????????????????????????? 5. วิชาสังคมศึกษา?????????????

v ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544????????????

?????????????? ??????????? (เนื้อหา ช่วงชั้นที่ 3)

??????????? ??????????????????????????????? 1. วิชาคณิตศาสตร์ ??

??????????????????????????????????????????????? 2. วิชาวิทยาศาสตร์? ?

??????????????????????????????????????????????? 3. วิชาภาษาไทย? ??

??????????????????????????????????????????????? 4. วิชาภาษาอังกฤษ???

??????????????????????????????????????????????? 5. วิชาสังคมศึกษา?????????????

??????????????? 6. ?วิธีการสมัคร?

  • ? สมัครด้วยตนเอง ?ณ? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์??? แต่งกายชุดนักเรียน
  • ? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ? วันที่? 4? พฤษภาคม 2555? ?

ณ? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์??? 09.00 -16.30 น.

????????? ?????7. ?สถานที่สอบคัดเลือก ?ม.1?? และ? ม.4 (? ที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )

  • อาคาร 2???? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์??? จังหวัดสตูล

???????????????????????????8. ?สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

???????? (1)?? ใบ ปพ.1? ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน? 1? ฉบับ? (สำหรับ ม.1 )

?????????????? (2)?? ใบ ปพ.1? ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน? 1? ฉบับ? (สำหรับ ม.4 )

?????????????? (3)?? สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารส่วนที่มีชื่อ นักเรียน บิดามารดา หรือ

?????????????????????? ผู้ปกครอง? จำนวน? 2? ฉบับ

?????????????? (4)? ??สำเนาบัตรประชาชน?? บิดา? มารดา หรือผู้ปกครอง???? จำนวน? 1? ฉบับ

?????????????? (5)? ??รูปถ่ายนักเรียน? 1.5 นิ้ว? ??จำนวน?? 2? รูป และรูปถ่ายขนาด?? 2? นิ้ว? จำนวน 2 รูป

?????????????????????? ?(สำหรับติดใบมอบตัว และ ปพ.6)

?????????????????????????????

??????????????????????????????? ???????????????? ประกาศ?? ณ?? วันที่? ??5? ?มีนาคม ???พ.ศ.???? 2555

?

?

???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????(นายมาโนช??? มณีวิทย์)

??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 11:37 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

บทความแนะนำ

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวาน484
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4186
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4438
mod_vvisit_counterเดือนนี้13769
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20383
mod_vvisit_counterทั้งหมด1890437
เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ