สมาชิกHome รอบรั้วแนะแนว ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555

AddThis Social Bookmark Button

 

ประกาศโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------

                โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555  ดังนี้

1.พื้นที่บริการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

                โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล

2.ประเภทจำนวนนักเรียน

                2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                รับนักเรียน  4  ห้องเรียน   จำนวน 160  คน

                2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                                รับนักเรียน  3  ห้องเรียน   จำนวน 120  คน

                                2.2.1   แผนการเรียนวิทย์ -  คณิต         จำนวน     80   คน

                                2.2.2   แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป         จำนวน    40   คน

3.คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

                3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.1.1  คุณสมบัติ

                       (1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554

                       (2)   เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

                       (3)   มีความประพฤติเรียบร้อย

                      3.1.2  หลักฐานการสมัคร

                        (1)  ใบสมัครโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   พร้อมติดรูปถ่าย

                        (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  ฉบับ

                        (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                (4)  ใบรับรองความประพฤติ

                   3.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                      3.2.1   คุณสมบัติ

                        (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   หรือ  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2554

                        (2)  เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

                         (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย

                         3.2.2  หลักฐานการสมัคร

                        (1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย                                                                                  

                               (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร                   

                           (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                                (4)  ใบรับรองความประพฤติ          

             4.  กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว

                  4.1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                 4.1.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  • Ø รับสมัคร               ระหว่างวันที่  30  เมษายน  -  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

                                                                เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องโสตฯ   โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

  • Ø สอบจัดชั้นเรียน วันที่ 6  พฤษภาคม   2555   เวลา 09.00 -16.30 น.
  • Ø ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 11  พฤษภาคม 2555    เวลา  09.00 น – 16.30 น   
  • Ø  มอบตัว         วันที่ 13 พฤษภาคม 2555   เวลา 09.00 -16.30 น.

                4.2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                       4.2.1   นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

                     แจ้งความประสงค์เรียนโรงเรียนเดิม วันที่  20   มีนาคม    2555  

                       4.2.2   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วไป

  • Ø รับสมัคร   วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2555 เวลา  08.30 - 16.30 น. ไม่เว้น

                                  วันหยุดราชการ

 Ø สอบจัดแผนการเรียน    

                                     วันที่  6  พฤษภาคม 2555  เวลา   09.00-16.30 น.    (เฉพาะนักเรียนที่เลือกแผน

                                     การเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น )

  • Ø ประกาศผลการจัดชั้นเรียนและรายงานตัว    วันที่ 11  พฤษภาคม 2555 

 เวลา  09.00 น – 16.30 น   

  • Ø มอบตัว       วันที่ 13 พฤษภาคม 2555   เวลา 09.00 -16.30 น.

          5. ราย วิชาที่ใช้สอบ 

v ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551            

                            (เนื้อหา ช่วงชั้นที่ 2)

                                            1. วิชาคณิตศาสตร์   

                                                2. วิชาวิทยาศาสตร์   

                                                3. วิชาภาษาไทย    

                                                4. วิชาภาษาอังกฤษ   

                                                5. วิชาสังคมศึกษา             

v ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544            

                           (เนื้อหา ช่วงชั้นที่ 3)

                                            1. วิชาคณิตศาสตร์   

                                                2. วิชาวิทยาศาสตร์   

                                                3. วิชาภาษาไทย    

                                                4. วิชาภาษาอังกฤษ   

                                                5. วิชาสังคมศึกษา             

                6.  วิธีการสมัคร 

  • Ø สมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์    แต่งกายชุดนักเรียน
  • Ø ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่  4  พฤษภาคม 2555   

ณ  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์    09.00 -16.30 น.

               7.  สถานที่สอบคัดเลือก  ม.1   และ  ม.4 (  ที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )

  • อาคาร 2     โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์    จังหวัดสตูล

                           8.  สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

         (1)   ใบ ปพ.1  ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ  (สำหรับ ม.1 )

               (2)   ใบ ปพ.1  ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ  (สำหรับ ม.4 )

               (3)   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารส่วนที่มีชื่อ นักเรียน บิดามารดา หรือ

                       ผู้ปกครอง  จำนวน  2  ฉบับ

               (4)    สำเนาบัตรประชาชน   บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง     จำนวน  1  ฉบับ

               (5)    รูปถ่ายนักเรียน  1.5 นิ้ว    จำนวน   2  รูป และรูปถ่ายขนาด   2  นิ้ว  จำนวน 2 รูป

                        (สำหรับติดใบมอบตัว และ ปพ.6)

                             

                                                 ประกาศ   ณ   วันที่    5   มีนาคม    พ.ศ.     2555

 

 

                                                                                                                     (นายมาโนช    มณีวิทย์)

                                                                                                      ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 11:37 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

บทความแนะนำ

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้603
mod_vvisit_counterเมื่อวาน561
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1164
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5013
mod_vvisit_counterเดือนนี้19081
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20036
mod_vvisit_counterทั้งหมด1678013
เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ