เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Popular
AddThis Social Bookmark Button

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน ?????:? รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? อำเภอท่าแพ? จังหวัดสตูล ?ปีการศึกษา? 2553-2554

ชื่อผู้รายงาน? :? นางสุจินันท์? มุกดา

ปีที่รายงาน??? : ?2555

?

การรายงานโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์? (1)? เพื่อรายงานกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? อำเภอท่าแพ? จังหวัดสตูล? ปีการศึกษา? 2553 ? 2554 ?และ ( 2) ?เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? อำเภอท่าแพ? จังหวัดสตูล? ปีการศึกษา? 2553 ? 2554 ?จำแนกตาม ระดับคุณภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน?? พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? การมีส่วนร่วมของนักเรียน? ครู? และผู้ปกครองในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ??ความพึงพอใจของนักเรียน? ครู? และผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่? (1)? นักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? จำนวน? 234? คน? (2) ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? จำนวน? 36? คน? และ (3)? ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ?จำนวน? 234? คน? เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ? (1) แบบสอบถามความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ?? 0.82?? ( 2 ) แบบประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ?? 0.81? ?(3) แบบสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ? 0.74? และ? (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน? ครู และผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ?? 0.76? สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล? ได้แก่? ค่าเฉลี่ย? ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน? และการทดสอบค่าที

ผลการรายงาน? พบว่า

(1)? การประเมินความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? ตามความคิดเห็นของนักเรียน ?ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง? หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? นักเรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์? ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? นักเรียนส่งบันทึกการอ่านและการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง และ/หรือ ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นรับรองตามกำหนด? ?การประเมินความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู? ก่อนการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ?หลังการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างทั่วถึง? รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ?ผลการประเมินความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง? ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง?? หลังการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง? ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง? และ? มีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(2)? การประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? ตามความคิดเห็นของนักเรียน? ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง?? หลังการดำเนินโครงการ? โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ?? สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนอ่านมาจากการซื้อหาด้วยตนเอง และเช่าจากร้านให้เช่าหนังสือ? ผลการประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?ตามความคิดเห็นของครู? ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง? หลังการดำเนินโครงการ? โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? ห้องสมุดโรงเรียนมีส่วนในการสนับสนุนการอ่านของนักเรียน? ??รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน? ผลการประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองก่อนการดำเนินโครงการ ??โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง? หลังการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? ครูให้การสนับสนุนการอ่านของนักเรียนโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องการอ่านหนังสือ? รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนเป็นสิ่งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่าน

(3)? การสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?ตามความคิดเห็นของนักเรียน? ก่อนการดำเนินโครงการ ??โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง?? หลังการดำเนินโครงการ? โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน? รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? โครงการ / กิจกรรม / วิธีการ ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเหมาะสม? การสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? ตามความคิดเห็นของครู? ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง?? หลังการดำเนินโครงการ? โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? ?โครงการ / กิจกรรม / วิธีการ ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเหมาะสม? รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศ ?กำกับ ?ติดตาม? และประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ ??การสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน? ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง? ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง?? หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? ?คือ? ?นักเรียน? ครู? ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจในผลงานตามโครงการ ??รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? มีการสร้างความเข้าใจ? การประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

(4) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง? หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน? ใฝ่รู้? ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น ??การประเมินความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง? หลังการดำเนินโครงการ? โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ? ความเหมาะสมของรูปแบบและลักษณะกิจกรรมตามโครงการ? รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? โรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ? การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ?ก่อนการดำเนินโครงการ ?โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง?? หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก? รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด? คือ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ?รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด? คือ? นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน? ใฝ่รู้? ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:53 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวาน386
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1823
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2768
mod_vvisit_counterเดือนนี้12175
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1910174
เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ