เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน โครงการ English Clinic

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

โครงการ English Clinic

AddThis Social Bookmark Button

ชื่อโครงการ English Clinic

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรัญญา?? รักรณรงค์???? โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมาก?? ต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง?? และจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว?? จึงจัดโครงการ English Clinic ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การผสมคำของนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1)? เพื่อเพิ่มเติมและสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

2)? เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การผสมคำของนักเรียน

3)เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกและเขียนไม่ได้ เข้าร่วมโครงการ?? จำนวน??? 50?? คน

3.2? ด้านคุณภาพ

1) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีขึ้น

2) สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การผสมคำ

3)นักเรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

กำหนดการกิจกรรมค่าย English? Clinic

วันที่ 1

08.30 -09.00???????????????????? นักเรียนลงทะเบียน

09.00 ? 09.30?????????????????? พิธีเปิด

09.30 ? 10.20?????????????????? กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10.20 ? 10.30?????????????????? พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 ? 12.00?????????????????? กิจกรรม English? Clinic(รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ p1-13)

12.00 ? 13.00??????????????????? พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 ? 13.30?????????????????? กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

13.30 ? 14.30 ??????????????? กิจกรรม English? Clinic(ฝึกเขียนและผสมคำp 14- 39)

14.30 ? 14.40?????????????????? พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 ? 15.30 ??????????????? กิจกรรม English? Clinic(ประดิษฐ์อักษรโดยใช้ร่างกาย)

วันที่ 2

08.30 - 09.30?????????????????? กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

09.30 ? 10.20?????????????????? กิจกรรม English? Clinic(การเทียบอักษรอังกฤษกับไทยp 40-53)

10.20 ? 10.30?????????????????? พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 ? 12.00?????????????????? กิจกรรม English? Clinic(การสะกดอ่านคำp55-60)

12.00 ? 13.00??????????????????? พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 ? 13.30?????????????????? กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

13.30 ? 14.30 ??????????????? กิจกรรม English? Clinic(แบบฝึกสะกดอ่านและเขียน p61-70)

14.30 ? 14.40?????????????????? พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 ? 15.30 ??????????????? กิจกรรม English? Clinic(แบบฝึกสะกดอ่านและเขียน p61-70)

?

ผลการดำเนินกิจกรรม

แสดงระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่าย? English?? Clinicโดยภาพรวม

ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

แปลผล

?

S.D.

1. ความเหมาะสมในการลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม

4.11

.63

มาก

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของกิจกรรม

4.11

.67

มาก

3. สื่อ/วัสดุ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสม

4.11

.77

มาก

4. สถานที่ วัน เวลาที่จัดมีความเหมาะสม

4.19

.89

มาก

5. การดูแลให้ความช่วยเหลือ? การให้คำปรึกษาของวิทยากร

4.28

.74

มาก

6. วิทยากรมีความรู้? ความสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ

4.07

.80

มาก

7. สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้

3.39

.83

ปานกลาง

8. มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้น

4.14

.71

มาก

เฉลี่ย

4.13

.59

มาก

?

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวาน282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้131
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3561
mod_vvisit_counterเดือนนี้14044
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1912043
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ