เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense

AddThis Social Bookmark Button

บทคัดย่อ

?

?

ชื่อวิจัย ?: ??รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อผู้วิจัย : ??นางสาวจรัญญา??? รักรณรงค์? ???????????ตำแหน่งครู? ??????????วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? จังหวัดสตูล

ปีการศึกษา :? ภาคเรียนที่ 1 ?ปีการศึกษา 2555

?

?

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ?ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80? และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ?ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน??? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ?ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ?ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive? sampling )?? ?มา ??1 ห้องเรียน จาก 3 ?ห้องเรียน ?ของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1? จำนวน 33 ?คน ??ทำการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ?ปีการศึกษา 2555? เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3? แผนการจัดการเรียนรู้ ?และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับกลุ่มทดลองที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 1 ชุดกิจกรรม? ใช้เวลาทดลองรวม 4 ?ชั่วโมง? เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที (t ? test)? นำผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า? ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense? ?ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา? ปีที่ 3 ??มีประสิทธิภาพ เท่ากับ? 86.21/86.25?? ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ?นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน? อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

?

?

?

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 07:07 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวาน282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3561
mod_vvisit_counterเดือนนี้13987
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1911986
เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ