เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รอบรู้สังคมศึกษา ข้อสอบโอเน็ต ม.6

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

ข้อสอบโอเน็ต ม.6

Popular
AddThis Social Bookmark Button

1. ศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเป็น

เอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

1. โมกษะ?????????????????????????????????????????????? 2. พระเวท

3. พรหมัน??????????????????????????????????????????? 4. ตรีมูรติ

2. ความหมายของคำว่า มุสลิม ในข้อใดถูกต้องที่สุด

1. ผู้รักความสงบ

2. ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า

3. ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า

4. ผู้ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้า

3. ในตอนแรก ชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูคือใคร

1. เมสสิอาห์

2. ศาสดาพยากรณ์

3. พระบุตรของพระเจ้า

4. พระเจ้า

?

4. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใด ที่ทำให้ตรัสรู้

อริยสัจ 4

1. จุตูปปาต

2. อาสวักขย

3. อานาปานสติ

4. ปุพเพนิวาสานุสสติ

5. หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลามคืออะไร

1. การไม่บูชารูปเคารพใดๆ

2. การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5

3. การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก

4. การเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่ง

6. พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า

1. ศีลบวช???????????????????????????????????????????????????????????? 2. ศีลกำลัง

3. ศีลล้างบาป????????????????????????????????????? 4. ศีลมหาสนิท

7. คัมภีร์อุปนิษัทมีสาระสำคัญเรื่องใด

1. คู่มือการทำพิธีบูชายัญ

2. ปรัชญาว่าด้วยวิญญาณสากล

3. บทเพลงสวดสรรเสริญเทพเจ้า

4. คู่มือการประกอบพิธีกรรมและบูชาของพราหมณ์

8. กฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใด

1. นิยาม 5???????????????????????????????????????????? 2. ขันธ์ 5

3. พละ 5??????????????????????????????????????????????? 4. วิมุตติ 5

9. ถ้าเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วจำได้ว่าสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง ขั้นตอนนี้คือส่วนใด

ของขันธ์ 5

1. เวทนา

2. สังขาร

3. สัญญา

4. วิญญาณ

10. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลคือใคร

1. พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

2. พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

3. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

4. สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

11. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด

1. รักษาศีล

2. ศึกษาพระไตรปิฎก

3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา

4. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

12. เรื่องภพ - ภูมิ สัมพันธ์กับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด

1. กรรม???????????????????????????????? 2. กิเลส

3. นิพพาน??????????????????????????????????????????? 4. อริยสัจ

13. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใด เริ่มจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาบาลี

และทำที่ใด

1. ครั้งที่ 2 อินเดีย

2. ครั้งที่ 3 อินเดีย

3. ครั้งที่ 4 ศรีลังกา

4. ครั้งที่ 5 ศรีลังกา

14. ศาสนพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ ไม่มีฆราวาสเกี่ยวข้อง

1. พิธีอุปสมบท

2. พิธีปวารณา

3. พิธีมหากฐิน

4. พิธีรักษาอุโบสถศีล

?

15. ในวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด

1. อนัตตา และ นิพพาน

2. ไตรลักษณ์ และ รัตนตรัย

3. มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ

4. โพธิปักขิยธรรม และ อปริหานิยธรรม

16. การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติ อยู่ในสติปัฏฐานใด

1. กายานุปัสสนา

2. เวทนานุปัสสนา

3. จิตตานุปัสสนา

4. ธัมมานุปัสสนา

17. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด

1. มัชฌิมาปฏิปทา?????????????????????????????????????????????? 2. ไตรลักษณ์

3. อานาปานสติ?????????????????????????????????? 4. ปฏิจจสมุปบาท

18. การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 สัมพันธ์กับ

สติปัฏฐานข้อใด

1. กายานุปัสสนา

2. เวทนานุปัสสนา

3. จิตตานุปัสสนา

4. ธัมมานุปัสสนา

19. ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

1. มีสติ สมาธิ และปัญญา

2. มีมารยาทชาวพุทธ และสมาธิ

3. ยึดไตรลักษณ์ และโยนิโสมนสิการ

4. ยึดทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม และฆราวาสธรรม

?

20. หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด

1. ฆราวาสธรรม สาราณียธรรม

2. ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา

3. มงคล 38 ประการ อริยมรรค

4. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม มัชฌิมาปฏิปทา

21. กิจกรรมใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

1. การรวมกลุ่มรณรงค์คัดค้านรัฐบาล

2. การเข้าชื่อเสนอถอดถอนนายกเทศมนตรี

3. การออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

4. การสนับสนุนการจัดตั้งสาขาของพรรคการเมือง

?

?

22. การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด

1. หลักภราดรภาพ

2. หลักเสียงข้างมาก

3. หลักการมีส่วนร่วม

4. หลักความเสมอภาค

23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

2. รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

3. สภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา

4. คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24. ประเภทของกฎหมายในข้อใดเกิดจากการแบ่งประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณี

1. กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ

3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี

4. กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ

25. กฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน

1. พระราชกฤษฎีกา และ พระราชบัญญัติ

2. พระราชบัญญัติ และ ประมวลกฎหมาย

3. พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎีกา

4. ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎีกา

26. ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ใครคือทายาทโดยธรรมลำดับแรก

1. คู่สมรส

2. บิดามารดา

3. ผู้สืบสันดาน

4. ผู้รับพินัยกรรม

27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์

1. เป็นความผิดอันยอมความได้

2. ผู้เสียหายจะฟ้องร้องได้ต่อเมื่อจดทะเบียนลิขสิทธ์แล้ว

3. หากกระทำเพื่อการค้า อาจต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

28. สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆ ในสังคมได้ด้วย

1. สถาบันการเมือง

2. สถาบันเศรษฐกิจ

3. สถาบันการศึกษา

4. สถาบันครอบครัว

29. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคม

1. กลุ่มและสถาบัน

2. อำนาจและกลไก

3. ทัศนคติและพฤติกรรม

4. วัฒนธรรมและประเพณี

?

?

30. เรือนเครื่องสับเป็นเรือนไทยที่มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด

1. เรือนไม้ไผ่

2. เรือนฝาขัดแตะ

3. เรือนฝากระดาน

4. เรือนหลังคาจาก

31. พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย

1. การรณรงค์หาเสียง

2. การชุมนุมประท้วง

3. การนอนหลับทับสิทธิ์

4. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์

?

?

32. ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะเหตุผลใด

1. เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระ

2. เป็นรัฐ เพราะมีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน

3. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง

4. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีอำนาจอธิปไตย

33. การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

1. สมัยกลาง

2. สมัยโรมัน

3. สมัยกรีกโบราณ

4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

?

?

?

34. ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่จะจัดแบบฝรั่งเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

1. ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ

2. อังกฤษมีรัฐบาลที่มีเอกภาพและเสถียรภาพสูง

3. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

4. กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ

35. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ

1. พระมหากษัตริย์????????????????????????????????????????????? 2. ประชาชน

3. รัฐบาล?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4. รัฐสภา

36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. ทรงดำรงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ

2. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ

3. ทรงดำรงฐานะประมุขแห่งพระศาสนา

4. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร

37. ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม ASEAN และ APEC

1. ลาว

2. พม่า

3. กัมพูชา

4. เวียดนาม

?

38. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผู้ที่มีสัญชาติไทยหากกระทำความผิดร้ายแรง สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้หรือไม่

1. เนรเทศได้ทั้งกรณีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง

2. เนรเทศได้เฉพาะกรณีความผิดทางอาญา

3. เนรเทศได้เฉพาะเป็นการชั่วคราว

4. เนรเทศไม่ได้

39. สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด

1. 420 คน????????????????????????????????????????????????????????????

2. 440 คน

3. 460 คน

4. 480 คน

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

1. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระ ไม่ได้

2. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4 ปี ไม่ได้

3. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปี ไม่ได้

4. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระ ไม่ได้

41. ข้อความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค

1. ปีนี้โรงสีนายกุ่ยรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาทต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำ

2. ร้านค้าทองขายทองคำแท่งในราคาที่สูงกว่าเมื่อเดือนที่แล้วร้อยละ 5

3. สินค้าออกของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10

4. ผลผลิตเงาะปีนี้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท

42. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ในสาขาใด เพราะเหตุใด

1. สังคมศาสตร์ เพราะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพราะสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

3. ศึกษาศาสตร์ เพราะไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

4. ตรรกวิทยา เพราะผลการศึกษาต้องสอดคล้องกับหลักเหตุและผล

?

?

?

?

43. ปัญหาข้อใดไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไร้ประสิทธิภาพ

1. สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

2. ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป

3. ต้นทุนทางสังคมสูงเกินไป

4. คุณภาพของสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

44. ปริมาณเงินในความหมายกว้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ

สถาบันการเงินใดมากที่สุด

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์

2. ธนาคารออมสิน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัทประกันภัย

4. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน

45. รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินลักษณะใดในการดำเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว

1. กำหนดรายรับเท่ากับรายจ่าย

2. กำหนดรายได้เท่ากับรายจ่าย

3. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายรับ

4. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายได้

46. ผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้เส้นการผลิตที่เป็นไปได้

(production possibility curve) PPC1 เปลี่ยนเป็นเส้น PPC2 ตามรูปใด

1. รูป ก

2. รูป ข

3. รูป ค

4. รูป ง

y y

0 x 0 x

PPC1

PPC1

PPC2

PPC2

รูป ค. รูป ง.

y y

0 x 0 x

PPC1

PPC1

PPC2 PPC2

รูป ก. รูป ข.

?

?

47. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เริ่มขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก

1. อังกฤษ

2. เยอรมนี

3. สวีเดน

4. รัสเซีย

48. สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก

1. สหกรณ์นิคม

2. สหกรณ์ร้านค้า

3. สหกรณ์บริการ

4. สหกรณ์ออมทรัพย์

?

?

?

49. ผู้ใดนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

1. นายเจียมลดรายจ่ายได้มาก เพราะงดการดื่มสุราตามคำแนะนำของแพทย์ประจำตัว

2. นายจิตทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับบุตร โดยหาเงินมาซื้อรถยนต์ให้เป็นรางวัลที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

3. นายสุขใช้เวลาว่างวันอาทิตย์ ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารเพื่อหารายได้พิเศษมาเลี้ยงครอบครัว

4. นายแสงลดการปลูกพืชหลายชนิด หันมาปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว เพื่อจะได้เกิดความชำนาญในการปลูกพืชชนิดนั้น

?

?

?

?

50. การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการผลิตสินค้าและบริการขายในตลาด จะทำให้เกิดผลเสียที่สำคัญข้อใด

1. มีการผลิตสินค้าและบริการมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย

2. มีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก ทำให้ประเทศต้องประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต

3. มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตแทนการใช้แรงงานมากขึ้น ทำให้นายจ้างสามารถกดค่าจ้างให้ต่ำลง

4. มีผู้ผลิตจำนวนน้อยที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทำให้เขามีอำนาจการผูกขาดสูงขึ้น

?

?

?

51. การที่ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินค้า เกิดจากอิทธิพลของข้อใดมากที่สุด

1. การได้รับแจกสินค้าตัวอย่าง

2. การสาธิตวิธีการใช้สินค้า

3. การแนะนำของเพื่อน

4. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

52. ข้อใดไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

1. การได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม

2. การได้รับค่าชดเชยความเสียหาย

3. การได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ

4. การได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง

53. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

1. มีการวางแผนเศรษฐกิจ

2. เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด

3. ออกกฎหมายห้ามการผูกขาดการผลิต

4. จำกัดเสรีภาพของประชาชนในการเลือกบริโภค

54. การกำหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปัจจัยในข้อใด

1. ผู้ผลิตที่ต้องการรับแรงงานเข้าทำงาน และจำนวนแรงงานที่ต้องการจ้าง

2. จำนวนคนว่างงาน และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงาน

3. การเลือกทำงานของแรงงานและตำแหน่งงานว่าง

4. ความต้องการจ้างงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงาน

55. การที่กระเทียมจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก จะทำให้

ตลาดกระเทียมในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไร

1. ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น

2. ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริมาณดุลยภาพลดลง

3. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น

4. ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง

56. นายวิทย์ซื้อกระเป๋าถือสตรีจากพ่อค้าในประเทศอิตาลีเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อนำ

มาขายในประเทศ รายการดังกล่าวต้องบันทึกในบัญชีใดของดุลการชำระเงิน

1. บัญชีการเงิน

2. บัญชีรายได้

3. บัญชีเงินโอน

4. บัญชีเดินสะพัด

57. วิธีการใดส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

2. ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรี

3. ยกเลิกโควต้าสินค้าออกและสินค้าเข้า

4. ลดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้าและสินค้าออก

58. สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ

1. รถโดยสารระหว่างจังหวัด

2. สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

3. มหาวิทยาลัยของรัฐ

4. การป้องกันประเทศ

59. เงินที่รัฐบาลได้รับจากการออกตั๋วเงินคลังเป็นองค์ประกอบของข้อใด

1. รายได้??????????????????????????????????????????????????????????????? 2. รายรับ

3. เงินคงคลัง?????????????????????????????????????? 4. เงินกู้ระยะยาว

60. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด อัญเชิญ ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศเป็นฉบับแรก

1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7

2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

61. ชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก

1. ชาวอียิปต์

2. ชาวสุเมเรียน

3. ชาวเปอร์เซียน

4. ชาวบาบิโลเนียน

62. หลักฐานประเภทใดที่ทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนประเทศไทยน่าเชื่อถือมากที่สุด

1. ตำนาน

2. จารึก

3. เอกสารจีน

4. จดหมายเหตุ

63. ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด

1. ศาสนา

2. กลุ่มชาติพันธ์

3. การประกอบอาชีพ

4. สภาพภูมิศาสตร์

?

64. นักมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด

1. Romantic??????????????????????????????????????????????????????? 2. Realistic

3. Reformation????????????????????????????????? 4. Renaissance

65. เมืองหลวงใดที่มีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด

1. ปักกิ่ง???????????????????????????????????????????????????????????????? 2. ปารีส

3. ลอนดอน????????????????????????????????????????????????????????? 4. วอชิงตัน ดี.ซี.

66. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17

1. เป็นผู้รักความอิสรเสรี

2. เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

3. เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์

4. เป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาค

67. เหตุใดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก

1. กลุ่มผู้นำในการต่อสู้ขาดเอกภาพ

2. สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าทึบ

3. อำนาจในการปกครองตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูง

4. การต่อต้านของกลุ่มผู้ที่มีทาสไว้ในครอบครอง

68. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1823 เพื่อวัตถุประสงค์ใด

1. ต่อต้านการใช้แรงงานทาส

2. สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝั่งตะวันตก

3. ห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

4. ส่งเสริมให้ชาวอเมริกันออกไปทำธุรกิจในต่างแดน

?

69. กิจกรรมใดนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง

1. การผลิตเหล็กกล้า

2. การใช้เครื่องจักรไอน้ำ

3. การประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย

4. การวางสายโทรเลขข้ามทวีป

70. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด

1. เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรง

2. ทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

3. ยกเลิกระบอบอภิสิทธ์อย่างเป็นทางการ

4. ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

?

?

71. ประเทศใดไม่ได้เกิดจากการล่มสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียระหว่าง

.ศ. 1991 - 1995

1. โครเอเชีย

2. บัลแกเรีย

3. มาซิโดเนีย

4. สโลวีเนีย

72. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใด

1. ซูส (Zeus)

2. อพอลโล (Apollo)

3. เฮอร์เมส (Hermes)

4. โพซายดอน (Poseidon)

?

73. พระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อน

พระราชกรณียกิจอื่นหลังจากขึ้นครองราชย์

1. เสด็จประพาสต้น

2. ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

3. เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ

4. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

74. การที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ เป็นคติความเชื่อใด

1. พราหมณ์ - ฮินดู

2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท

3. พุทธศาสนาแบบมหายาน

4. คติดั้งเดิม

?

75. ระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทย

สมัยโบราณ

1. ระบบไพร่

2. ระบบขุนนาง

3. ระบบอุปถัมภ์

4. ระบบศักดินา

76. การที่อัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหน่ง แบ่งเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือ

และฝ่ายใต้ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารเกิดขึ้นในสมัยใด

1. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

2. สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

3. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

4. สมัยสมเด็จพระเพทราชา

77. ข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. การปฏิรูปการศึกษา

2. การจัดตั้งกระทรวง

3. การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย

4. การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

78. ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด

1. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

3. หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

4. หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง

?

?

79. พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครั้งแรก

ในสมัยที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

2. พระยาพหลพลพยุหเสนา

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

4. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

80. หากต้องการชมปราสาทหินที่สร้างตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ท่านจะไปที่ใด

1. ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

3. ปราสาทพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ

4. ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์

?

?

81. การผลิตครกหินควรตั้งอยู่ในแหล่งหินประเภทใด

1. แกรนิต

2. ฟิลไลต์

3. บะซอลต์

4. ควอตไซต์

82. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

1. ไม่เคยก่อตัวในอ่าวไทย

2. หากก่อตัวในอ่าวเบงกอลจะมาไม่ถึงประเทศไทย

3. มีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้มากกว่าในทะเลอันดามัน

4. ที่ก่อตัวในอ่าวตังเกี๋ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด

?

83. เหตุใดเขตที่ราบลุ่มในออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์

1. เพราะแห้งแล้งเกินกว่าจะใช้เพาะปลูกได้

2. เพราะเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ

3. เพราะรัฐบาลให้เงินสนับสนุน

4. เพราะดินมีสารอาหารน้อย

84. เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขาหมายถึงภาคใดของประเทศไทย

1. ภาคใต้

2. ภาคเหนือ

3. ภาคตะวันตก

4. ภาคตะวันออก

?

?

?

85. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที่

1. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนิช

2. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนิช

3. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนิช

4. เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนิช

86. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง

1. การพยากรณ์อากาศ

2. การสำรวจการใช้ที่ดิน

3. การเตือนภัยจากธรรมชาติ

4. การทำแบบจำลองความสูงเชิงเลข

?

87. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไซโครมิเตอร์

1. เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์เท่านั้น

2. ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบตุ้มแห้งและตุ้มเปียก

3. เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง

4. อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งกับตุ้มเปียกจะเท่ากันเมื่อมีการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็ว

88. ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง

1. แผนที่การใช้ที่ดิน

2. แผนที่แสดงความลาดชัน

3. แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ

4. แผนที่ภูมิประเทศ

?

89. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์มากที่สุด คือข้อใด

1. การขาดแคลนน้ำจืด

2. การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า

3. การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ

4. การชะล้างและการพังทลายของดิน

90. ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ท่านจะมีส่วนแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุดอย่างไร

1. ปลูกป่าทดแทน

2. ป้องกันการเกิดไฟป่า

3. ผลักดันให้มีการออกกฎหมายอนุรักษ์ป่าชุมชน

4. ช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน

?

91. องค์การสหประชาชาติมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร

1. ผลักดันให้มีการก่อตั้งองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ

2. จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้ง UNEP

3. เป็นแกนนำในการร่างพิธีสารเกียวโตเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4. จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นคว้าวิจัยการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

?

?

?

?

92. ผู้ที่เข้าไปทำลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งจะต้องระวางโทษอย่างไร

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

1. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

?

?

?

93. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการคุณภาพดิน

1. การปรับปรุงบำรุงดิน

2. การปลูกพืชหลากชนิด

3. การป้องกันการพังทลายของดิน

4. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ดิน

94. ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม

1. สวนผักผลไม้ในแอ่งแม่อาย

2. พุน้ำร้อนสันกำแพง

3. ปราสาทหินพิมาย

4. วัดถ้ำกลองเพล

?

?

?

95. ตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ทำการเกษตรต้องมีน้ำใช้ในฤดูแล้งประมาณ

เท่าใดต่อไร่

1. 1,000 ลูกบาศก์เมตร

2. 2,000 ลูกบาศก์เมตร

3. 3,000 ลูกบาศก์เมตร

4. 4,000 ลูกบาศก์เมตร

96. ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับใด

1. CITES ???????????????????????????????????????????????????????????? 2. Kyoto Protocol

3. UNFCCC ?????????????????????????????????????? 4. Ramsar

?

?

?

97. การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำได้หลายวิธี

ยกเว้นข้อใด

1. การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

2. การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการใช้น้ำจากสายยาง

3. การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว

4. การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเขียว

?

?

?

98. Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานด้านใด

1. การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. การประหยัดพลังงาน

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

99. การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนยาวนาน หมายถึงข้อใด

1. การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย

2. การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3. การพัฒนาที่มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม

100. องค์การเอกชนใหญ่ที่สุดที่เฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก

คือองค์การใด

1. Greenpeace International

2. World Wide Fund for Nature

3. Global Environmental Facility

4. United Nations Environment Programme__

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวาน282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3561
mod_vvisit_counterเดือนนี้13973
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1911972
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ